Page 10 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 10

operatori telecom | Orange

      Noile abonamente Business Mobile,      de la 4 euro
      D Diinn 2233 mmaaii,, llaa OOrraannggee eessttee ddiissppoo --
      n nii bbiill uunn nnoouu ppoorrttooffoolliiuu ddee aabboo nnaa --
      m meennttee BBuussiinneessss MMoobbiillee,, ddeeddiiccaatt
      f fiirrmmeelloorr mmiijjlloocciiii şşii mmaarrii,, ddeesspprree
      c caarree MMiirrcceeaa BBaarrrroossoo,, HHeeaadd ooff
      B B22BB MMaarrkkeettiinngg,, ssppuunnee ccăă ppuunnee
      a acccceenntt ppee aaccoorrddaarreeaa ddee bbeenneeffiicciiii
      î înn rrooaammiinngg,, ppee bboonnuussuurrii llaa aallee ggee --
      r ree șșii ppee ppoossiibbiilliittaatteeaa aaddăăuuggăărriiii ddee
      o oppţţiiuunnii llaa aalleeggeerree..

      Abonamentele încep de la 4 eur + TVA,
      toate variantele noi de abo na men te o fe -
      rind conectivitate neîntreruptă indife -
    8
      rent unde se află clientul, pentru că be -
      neficiază de minute şi internet în roam -
      ing SEE, dar şi în restul lumii.Este vorba
      de şase tipuri de abonamente – patru
      dintre acestea oferă acces și la resurse în
      roaming, iar două au doar re surse naţio -
      nale. Abonamente pot fi per sonalizate Dacă alegeţi abonamente de minim 7 personaliza abonamentul cu extraopţiuni
      pentru fiecare utilizator prin tr-un bonus euro cu smartphone-uri incluse aveţi plătite. Abonamentele includ asigurare şi
      la alegere, ce constă în re sur se suplimen - apeluri naţionale nelimitate. Puteţi alege antivirus pentru telefon şi stocare de
      tare sau reduceri de costuri.    gratuit o opţiune suplimentară şi puteţi date prin serviciul Orange Cloud.
                                           Colonizarea, by Orange,
      Trimestrul 1 2018 vs. 2017                        vă poate duce la NASA
      Cifra de afaceri Orange România a crescut cu 11,1%
                                           Colonizarea este primul joc interactiv disponibil
      Cifra de afaceri înregistrată de Orange România în primul trimestru din 2018 este de 270 exclusiv în magazinele Orange smart shop, pe
      milioane de euro, în creștere cu 11,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La 31 martie care operatorul mobil l-a lansat în parteneriat
      2018, Orange România oferea servicii mobile, fixe și TV pentru 10.449.000 clienți. cu Sam sung, pe 22 mai. Colonizarea este parte
      La fi na lul lunii martie, peste 3,3 milioane clienţi Orange foloseau serviciile Orange 4G,  a campa ni ei Tech a Break şi folosește sistemul
      cu aproa pe 40% mai mulţi comparativ cu primul trimestru al anului 2017, reţeaua 4G asin cron, o tehnică de joc multiplayer prin care
      acoperind 93,4% din populaţia ţării. Traficul de date mobile a crescut cu 85% comparativ jucă to rii pot experimenta același joc în moduri
      cu T1 2017, iar cel 4G a crescut de 3 ori. Începând cu luna martie, clienţii Orange au diferite și de pe dispozitive inteligente diferite.
      acces la reţeaua 4G+, cu viteze de până la 500Mbps, în 95 de orașe din România. Scopul jocului este de a coloniza planeta Marte
      Vânzările generate de categoria dispozitivelor conectate au crescut cu 70% în primul tri - şi până pe 3 iulie 2018 puteţi juca şi testa di fe -
      mes tru al acestui an, comparativ cu primul trimestru al lui 2017. La obiectele conectate rite produse Samsung – telefoane, tablete, oche -
      pentru casă, vânzările au crescut de 5 ori faţă de trimestrul 1 al anului precedent. lari VR - pentru a cuceri teritorii și pentru a
      Orange Home TV, serviciul de televiziune prin cablu și satelit, înregistra la finalul lunii îndeplini misiunea principală.
      martie, 418.000 clienți, în creștere cu 22% comparativ cu T1 2017, iar serviciile fixe în Există 6 jocuri dezvoltate, iar toţi cei care
      bandă largă aveau peste 210.000 de abonați, în creștere cu 65%. În primul trimestru al accesea ză Coloni za rea pot fi, pe rând, Căpitan,
      anului 2018, 95.000 de clienți au ales serviciile fix-mobil de la Orange, cu aproape 6 ori Pilot, In gi ner, Controlor de zbor, Atlet sau
      mai mult comparativ cu anul precedent. De asemenea, numărul mediu lunar de utilizatori Biolog. Pre miile puse în joc sunt o excursie la
      activi ai serviciului Orange TV Go a crescut cu 27% în T1 2018, comparativ cu aceeaşi NASA (marele premiu), 6 telefoane Samsung
      perioadă a anului 2017.                         Galaxy S9, vou che re de reducere la telefoane,
      De asemenea, numărul clienţilor care au ales serviciul Orange Money până la 31 martie tablete și accesorii Samsung și, dacă sunteţi
      2018 pentru a achita facturi și pentru a efectua reîncărcări PrePay a ajuns la 94.000, în clienţi Orange, până la 10 GB de net.
      creștere cu 130% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
      aprilie-mai 2018, COMuNiC@Ții Mobile
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15