Page 10 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 10

Strategii şi politici | mCSi
                 29 milioane euro,


                   fonduri europene pentru IMM-urile
                  care dezvoltă proiecte IT&C inovatoare          Ministerul Comunicațiilor și Societății     Se asigură finanțarea, din fonduri  IT&C şi clusterele din domeniu, pentru
         Informaționale și Ministerul Fondurilor  europene, pentru crearea de produse  asigurarea unui acces rapid şi facil la
         Europene au anunțat pe 17 octombrie  cu valoare adăugată în domeniul IT&C  implementarea rezultatelor cercetării/
         publicarea ghidului final și lansarea  și generarea de know-how transferabil  dezvoltării în scopul obţinerii de produse
         apelului Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii  către celelalte sectoare de activitate.  inovatoare.
         valorii adăugate generate de sectorul TIC  Totodată, se urmăreşte să se asigure   Sunt eligibile pentru a depune proiecte
         și a inovării în domeniu prin dezvoltarea  trecerea de la outsourcing la dezvoltarea  întreprinderi (microîntreprinderi,
         de clustere, începând cu 17 decembrie  bazată pe inovare, precum şi colaborarea  întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii)
         a.c. Puteţi viziona toate detaliile şi în  între structurile de tip cluster din  care îşi desfăşoară activitatea în România
         materialul nostru video de pe TelecomTv. industria IT&C, inclusiv în cadrul  şi sunt centrate pe domeniul IT&C, sau
         ro realizat la conferinţa de lansare a  acestora, precum şi colaborarea între  care activează în cadrul clusterelor şi
         apelului.             întreprinderile centrate pe domeniul  consorţiilor axate pe acelaşi subiect.

                                Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014.
               Pe 4 septembrie, la sediul MCSI au fost prezentate datele

        despre extinderea serviciilor pe platforma Ghiseul.ro, pe care le puteţi urmări
                  şi pe canalul nostru video online TelecomTV.ro

            mădălina otilia teodorescu, Vicepreşedinte  Petru Bogdan Cojocaru, Ministru, Ministerul Comunicatiilor  George anghel, Director Executiv APERO:
            Piraeus Bank România: Suntem prima bancă  si Societatii Informationale: Ghiseul.ro, cu 351 instituţii înrolate,  Vrem ca prin ghiseul.ro, cele 4 milioane
            din România ce integrează baze de date  permite plata cu OP, direct din Internet Banking. Din cele  utilizatori Internet Banking din ţară
              publice şi private via Ghiseul.ro  351 de instituții înrolate, 185 sunt orașe şi municipii, 159 sunt  să plătească taxele online.
                         comune, iar diferența reprezintă alte tipuri de instituții înrolate.
                             (ex: prefecturi, consilii județene).
                 45.000.000 euro

                    pentru cloud-ul guvernamental          Guvernul României a aprobat    Proiectul are un buget alocat de  reduceri substanţiale ale cheltuielilor
         Memorandumul privind implementarea  45.000.000 euro şi o durată maximă de  în rândul instituţiilor, prin diminuarea
         proiectului de Cloud Guvernamental,  implementare de 24 de luni de la data  costurilor pentru achiziționarea de
         realizat de Ministerul Comunicaţiilor  semnării contractului de finanțare. echipamente și servicii IT în sectorul
         şi Societăţii Informaţionale (MCSI)   Se urmăreşte ca viitorul Cloud  public, fiind vorba despre partea
         împreună cu Ministerul Fondurilor  Guvernamental să fie „inima  hardware, software, dar și despre alte
         Europene (MFE).          administraţiei publice”, ce va aduce şi  operațiuni.

      8          septembrie-noiembrie 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15