Page 8 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 8

m&A | Vodafone & uPC

      Acord de achiziţie în Europa - Vodafone bate palma cu Liberty Global

         Vodafone va prelua UPC în România,         numai după acordul reglementatorilor            9 9  m ma ai i, ,  Z Zi iu ua a  E Eu ur ro op pe ei i, ,  p pa ar re e  c că ă  a a  f fo os st t  a al le ea as să ă  d de e  c că ăt tr re e  V Vo od da af fo on ne e Astfel, Vodafone ar urma să aibă una dintre cele mai mari infra -
            G Gr ro ou up p  p pe en nt tr ru u  a a  s se em mn na a  a ac co or rd du ul l  p pe en nt tr ru u  p pr re el lu ua ar re ea a struc turi de rețea de no uă generație (NGN) din Europa, deservind
            o op pe er ra aț ți iu un ni il lo or r  L Li ib be er rt ty y  G Gl lo ob ba al l  d di in n  R Ro om mâ ân ni ia a, ,  G Ge er rm ma an ni ia a, , 54 de milioane de gospodării cu servicii prin cablu/fibră prin
            R Re ep pu ub bl li ic ca a  C Ce eh hă ă  ș și i  U Un ng ga ar ri ia a. .  L La a  1 18 8, ,4 4  m mi il li ia ar rd de e  d de e  e eu ur ro o, , propria rețea și o aco pe rire NGN totală de 110 milioane de gos po -
            m mi iz za a  ţ ţi in ne e  d de e  c co on nv ve er rg ge en nţ ţa a  s se er rv vi ic ci ii il lo or r  m mo ob bi il le e, ,  d de e  i in nt te er rn ne et t  î în n dării și companii, inclusiv prin interme diul parteneriatelor cu alți
      b ba an nd dă ă  l la ar rg gă ă  ș și i  T TV V, ,  p pr re ec cu um m  ș și i  d de e  s se er rv vi ic ci ii il le e  p pe en nt tr ru u  p pe er rs so oa a  n ne e  l le e  j ju ur ri id di ic ce e, ,  p pe e  c ca ar re e operatori, deve nind unul dintre cei mai importanți furni zori din
      n no ou ua a  e en nt ti i  t ta at te e  f fo or rm ma at tă ă  î în n  u ur rm ma a  a ac ch hi iz zi iț ți ie ei i  l le e  v va a  p pu ut te ea a  o of fe er ri i. .  A As st tf fe el l, ,  a ac ch hi iz zi iț ți ia a Europa de servicii de teleco mu ni ca ții fixe și convergente pentru
      v va a  s su us sţ ţi in ne e  ș și i  m ma ai i  m mu ul lt t  d de ez zv vo ol l  t ta a  r re ea a  s st tr ra at te eg gi ie ei i  p pe e  c co om mu un ni ic ca aț ți ii i  f fi ix xe e, ,  p pe er r  m mi i  ț țâ ân nd d clienții per soa ne fizice și juridice. Ponderea venitu rilor din serviciile
      V Vo od da af fo on ne e  s să ă  r ri iv va al li iz ze ez ze e  c cu u  D De eu ut ts sc ch he e  T Te el le ek ko om m  p pe en nt tr ru u  a ac co o  p pe e  r ri ir re ea a  r re eț țe el le ei i  î în n fixe va creşte la 35%, de la 29% în prezent, în Europa.
      G Ge er rm ma a  n ni ia a  ș și i  s să ă  i in ni iț ți ie ez ze e  o o  s st tr ra at te eg gi ie e  c co on nv ve er rg ge en nt tă ă  î în n  c ce el le e  3 3  ț ță ăr ri i  e es st t- -e eu ur ro o  p pe e  n ne e, , „Activitățile Vodafone și Liberty Global în România sunt complemen -
      u un nd de e  e es st te e  d de ej ja a  a ac ct ti iv vă ă  p pe e  p pi ia aț ța a  d de e  c co om mu un ni ic ca aț ți ii i  m mo ob bi il le e. . tare. Vodafone acti vează în principal pe segmentul de tele fo nie mobilă,
                                 iar UPC România furnizează servicii de cablu în bandă largă și de
      Este necesară aprobarea reglementatorului       tele vi ziune. Vodafone România este al doilea mare furni zor de servicii
      Se preconizează încheierea preluării la jumă tatea anului 2019, fiind de telefonie mobilă, iar UPC România operează a doua mare rețea
    6
      așteptată apro ba rea reglementatorului Comisiei Europe ne. Apro  - NGN din România, cu o acoperire de 3,1 milioane de gospodării
      barea consiliului concurenţei este deci sivă şi dificil de obţinut în (41% din numărul total).“, susțin oficialii Vodafone România.
      Germania în spe cial, unde DT și alți con cu renți și-au expri mat deja Noua companie ar putea oferi servicii TV interactive, de internet în
      opoziția față de recrearea unui ope rator național de cablu. bandă largă și de telefonie fixă, precum și servicii mobile, pen tru cei
      Timotheus Höttges, CEO DT, a calificat ca „inacceptabilă” această 9,9 milioane de clienți mobili ai Vodafone România și pentru
      tranzacţie, pre ci zând că la momentul în care compania sa a dorit să utilizatorii celor 2,1 milioane de abonamente de servicii fixe ale
      vândă business-ul de cablu, nu i s-a permis să îl vândă dintr-o UPC România. Noua companie astfel creată va avea o cotă totală
      bucată, ci din 3, ceea ce i-a scăzut valoarea unitară, iar acum aceste de piață de 25%, după veniturile totale.
      părţi se reunesc sub Vodafone. Trebuie să ne aşteptăm, aşadar, la un Vodafone se așteaptă să facă 535 milioane euro în cos turi anuale și
      joc dur al negocierilor între operatori şi reglementa tor, fiecare sinergii CAPEX în urma achiziţiei, înainte de costurile de integrare,
      încercând acum să câştige, la schimb, diverse atu-uri. în cinci ani de la încheierea tranzacției. Sinergiile totale ar trebui să
      Vodafone a declarat că fuziunea diviziei sale Kabel Deutschland și depășească, în timp, 6 miliarde euro, precum și 1,5 miliarde euro în
      Unitymedia de la Liberty va crea o companie capabilă să concureze venituri suplimentare provenite de la vânzările încru ci șate către baza
      cu operatorul dominant și cu capacitatea de a investi în de clienți combinată. Prețul de achiziție include 10,8 miliarde euro
      modernizarea serviciilor pentru aproximativ 25 de mi li oane de în nu me rar și 7,6 miliarde euro în datoria Liberty existentă.
      gospodării, de la cablu la conexiuni de viteză gigabit, în decurs de Vodafone finanțează afacerea folosind cash existent, noi facilități de
      patru ani. Noua companie va genera aproximativ două treimi din îndatorare (inclusiv titluri de creanțe hibride) și circa 3 miliarde euro
      planurile ambițioase ale guvernului german de a oferi conectivitate din obligațiuni convertibile obligatorii. Pe piețele din Europa de
      gigabit în întreaga țară, până în anul 2025, Vodafone promiţând că Est, Vodafone îşi va adăuga 6,4 milioane de locuințe, echivalentul a
      va face acest lucru chiar cu trei ani înaintea termenului stabilit de 33% din casele din Republica Cehă, 43% în Ungaria și 41% în
      guvern. În prezent, în trei din cele patru pieţe, operatorul dominant România. Tranzacţia reunește 1,8 milioane de clienți în bandă largă
      este Deutsche Telekom, cu excepţia Republicii Cehe, un de lider și 2,1 milioane de clienți ai serviciului TV Liberty Global, cu 15,8
      este O2. Tranzacția nu va include operațiunile UPC România de milioane de clienți de te le fonie mobilă ai companiei Vodafone,
      televiziune prin satelit, Focus Sat. Precizăm, încă o dată, faptul pentru a per mi te companiei combinate să ofere o gamă largă de
      faptul că tran zac ția trebuie revizuită și aprobată de către Comisia servicii convergente către consumatori și întreprinderi, la nivel
      Europeană. Până la aprobarea din partea autorităţilor şi finalizarea național. Aceste companii sunt, de asemenea, bine poziționate
      tranzacţiei, UPC va funcţiona independent pe piaţă, ca o companie pentru o creștere ulterioară, au afirmat oficialii Vodafone, doar 28%
      de sine stătătoare, parte a gru pu lui american Liberty Global. dintre case având abonamente broadband.
      M Mu ur ri ie el ll le e  L Lo or ri il ll lo ou ux x, ,  C CE EO O  V Vo od da af fo on ne e  R Ro om mâ ân ni ia a: :  „ „A Ac ce ea as st tă ă  a ac ch hi iz zi iț ți ie e  v va a  d du uc ce e  l la a  t tr ra an ns sf fo or rm mă ăr ri i M Mi ih hn ne ea a  R Ră ăd du ul le es sc cu u, ,  C CE EO O  U UP PC C  R Ro om mâ ân ni ia a: :
      s se em mn ni if fi ic ca at ti iv ve e  ș și i  v va a  c cr re ea a  u un n  f fu ur rn ni iz zo or r  i im mp po or rt ta an nt t  d de e  s se er rv vi ic ci ii i  c co on nv ve er rg ge en nt te e  d de e  t te el le ec co om mu un ni ic ca aț ți ii i, , „ „Î Îm mp pr re eu un nă ă, ,  U UP PC C  R Ro om mâ ân ni ia a  ş şi i  V Vo od da af fo on ne e  R Ro o  - -
      c co on nt tr ri ib bu ui in nd d  l la a  c cr re eș șt te er re ea a  c co om mp pe et ti iț ți ie ei i  p pe e  p pi ia aț ța a  d di in n  R Ro om mâ ân ni ia a. .  N No ou ua a  c co om mp pa an ni ie e  v va a  a ac cț ți io on na a  c ca a m mâ ân ni ia a  v vo or r  p pu ut te ea a  o of fe er ri i  i in nt te er rn ne et t  b br ro oa ad db ba an nd d  l la a
      u un n  c ca at ta al li iz za at to or r  p pe en nt tr ru u  i in no ov va aț ți ia a  î în n  s se er rv vi ic ci ii i  ș și i  v va a  o of fe er ri i  u un n  c co on nt te ex xt t  m ma ai i  a am mp pl lu u  p pe en nt tr ru u  i in nv ve es st ti iț ți ii i v vi it te ez ze e  g gi ig ga ab bi it t  ş şi i  t te eh hn no ol lo og gi ie e  5 5G G  î în n  R Ro om mâ ân ni ia a, ,
      î în n  r re eț țe ea au ua a  f fi ix xă ă. .  V Vo od da af fo on ne e  ș și i  U UP PC C  R Ro om mâ ân ni ia a  a au u  î în n  c co om mu un n  o o  a ab bo or rd da ar re e  a ax xa at tă ă  p pe e  c ca al li it ta at te ea a c co on nt tr ri ib bu ui in nd d  l la a  r re ea al li iz za ar re ea a  o ob bi ie ec ct ti iv ve el lo or r
      s se er rv vi ic ci ii il lo or r  ș și i  s su un nt t  c co om mp pl le em me en nt ta ar re e  p pr ri in n  p pr ri is sm ma a  s se eg gm me en nt te el lo or r  d de e  c cl li ie en nț ți i  d de es se er rv vi it te e  – –  V Vo od da af fo on ne e s st tr ra at te eg gi ic ce e  d de e  d di ig gi it ta al li iz za ar re e  p pe e  c ca ar re e  ţ ţa ar ra a  n no oa as st tr ră ă
      a ar re e  u ut ti il li iz za at to or ri ii i  m mo ob bi il li i, ,  i ia ar r  U UP PC C  R Ro om mâ ân ni ia a, ,  u ut ti il li iz za at to or ri i  d de e  b br ro oa ad db ba an nd d  ș și i  d de e  s se er rv vi ic ci ii i  T TV V” ”. . şşii llee--aa aassuummaatt pprriinn AAggeennddaa DDiiggiittaallăă..““

      aprilie-mai 2018, ComuniC@Ții mobile
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13