Page 9 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 146
P. 9

Dosar Centenar - ROMÂNIA 100

     1. E.L.: Două dintre cele mai importante obiective strategice tehnologii, utilizatorii se bucură de acces la oferte și au
     ale ANCOM sunt asigurarea competitivităţii rețelelor și maxi - libertatea de a alege serviciile care le satisfac cel mai mult
     mi za rea disponibilității serviciilor. Pentru îndeplinirea lor, necesitățile.
     prio ri ta re sunt implementarea legii infrastructurii și pregătirea Ne-am îndeplinit acest rol prin numeroasele iniţiative pe care
     tere nului pentru acordarea spectrului necesar dezvoltării 5G.  le-am avut de-a lungul timpului, de la reducerile masive ale
     În ceea ce privește Legea infrastructurii, în acest an, vom lu - tarifelor de interconectare, la prima dereglementare a piețelor
     cra la inventarul naţional al reţelelor publice de comunicaţii de acces la bucla locală din Europa, trecând prin licitațiile de
     elec tro nice şi al elementelor de infrastructură fizică asociate frecvențe și prin instrumente pentru creșterea puterii utiliza to -
     aces tora. Ne-am propus să stabilim tarifele maxime pentru rilor, gen Veritel sau Netrograf – premiere pe piața noastră,
     exer ci ta rea dreptului de acces pe proprietatea publică și sperăm româ nească.
     să avem o colaborare eficientă cu Ministerul Comunicațiilor și În România, dar nu numai, sectoarele comunicațiilor și tehno -
     Societății Informaționale și Ministerul Dezvoltării Regionale, logiei informației sunt caracterizate prin rate rapide ale inovă -
     Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru elabo ra rea rii, dar și prin valoare adăugată consistentă, comparativ cu alte
     normativelor tehnice necesare pentru proiectarea și reali zarea sectoare economice. Dacă vreți, sunt “motoare”, ale căror efec te
     infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații elec tro nice. de antrenare trans-sectoriale vor deveni în timp tot mai puter -
     Este greu să vorbim de acoperire universală cu servicii de co - nice. Exact din aceste motive, ANCOM țintește compe ti tivi ta -
     mu nicații de calitate și preț adaptate României, în absen ța tea rețelelor de comunicații și maximizarea conectivității la
     unor norme tehnice care să valorifice progresul tehnic în cons - aces tea, astfel încât eforturile investiționale, operaționale, co -
     truc ția rețelelor.                 mer ciale, să fie atractive.
     În al doilea rând, pentru a facilita dezvoltarea serviciilor 5G în Cu măsuri de administrare și reglementare predictibile, de cali -
     România, ANCOM va elabora și va adopta strategia națională tate, nediscriminatorii, proporționale și justificate, piața de
     privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio în comunicații din România este astăzi o piață stabilă, caracte ri -
     benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, za tă de prețuri mici la toate serviciile de comunicații electro ni - 7
     2600 MHz, 3400-3600 MHz și 26 GHz pentru sisteme de ce (comparativ cu media europeană) și viteze ridicate ale servi -
     comunicații mobile de bandă largă, inclusiv pentru imple men - ciului de acces la internet, dar și de un grad ridicat de concu -
     tarea sistemelor de generație viitoare (5G).     rență pe tipuri de infrastructuri, nu doar pe servicii.
     Lucrăm deja și cu siguranță vom adopta, în acest an, planul de
     măsuri și calendarul național privind alocarea spectrului radio
     în banda de frecvențe 470-790 MHz. Pentru alocarea spectru - 3. E.L.: ANCOM a creat și aplicat un cadru de reglementare
     lui din banda VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) stabil și favorabil dezvoltării pieței, în perfectă sincronizare cu
     destinate serviciilor digitale de radiodifuziune terestră (T-DAB normele UE, totodată reflectând în cel mai înalt grad speci fi -
     şi DVB-T2) vom organiza o consultare publică pentru a vedea cul României.
     care sunt așteptările industriei cu privire la licitațiile ce ar tre - După cum spuneam, piaţa din România este una matură şi
     bui organizate.                   stabilă în care, pentru o perioadă considerabilă de timp, ser -
     Tot pe direcția stimulării competitivității accesului la rețelele viciile de voce au reprezentat motorul de creștere a pieţei şi al
     de comunicații, vom revizui în anul 2018 piețele relevante veniturilor furnizorilor de comunicaţii, dar, în ultimii ani,
     corespunzătoare serviciilor de linii închiriate-segmente termi - creșterea veniturilor din piața de comunicații este susținută de
     nale și de tranzit comutat al apelurilor în rețelele publice de avansul veniturilor din furnizarea de servicii de acces la inter -
     telefonie, vom lucra la cerințele tehnice pentru interconectarea net, atât fix cât şi mobil, în condiţiile în care veniturile din
     IP și vom dezvolta platforma Netograf.ro, ca soluție de măsu - serviciile de voce se află pe un trend descrescător.
     ra re a calității serviciului de acces la internet.  Numărul de linii de internet fix a înregistrat o creștere liniară
     Un alt obiectiv strategic al acestui an este creşterea cunoașterii constantă, similară celor înregistrate în celelalte state membre
     rolului și atribuțiilor ANCOM și a nivelului de încredere și UE, însă într-un ritm mai modest față de pognozele anterioare
     colaborare cu cei interesați și afectați de activitatea noastră. relativ mai optimiste. Pe de altă parte, este remarcabil apetitul
     Pentru îndeplinirea acestuia, acțiunile de informare și educare românilor pentru viteze de transfer tot mai mari și avansul
     a utilizatorilor vor fi prioritare. Ne vom folosi expertiza și ex - tehnologic al rețelelor fixe, care a condus la creșterea mult mai
     pe riența pentru a demonstra efectele de multiplicare și antre - rapidă a internetului fix de mare viteză (cel puțin 30 Mbps) și a
     nare pe care serviciile digitale le au asupra economiei și bună - internetului fix ultra-rapid (cel puțin 100 Mbps), în timp ce
     stării oamenilor, dar și pentru a arăta că este simplu și sigur să numărul de linii de până la 30 Mbps s-a înscris pe un trend
     te conectezi.                    ușor descendent.
                                Conform raportului Digital Economy and Society Index
                                pentru anul 2017, la nivel european, deşi în ceea ce priveşte
     2. E.L.: Încă de la înfiinţare, Autoritatea a avut ca scop Conectivitatea, România s-a situat în anul 2017 pe locul 22
     asigura rea unor condiții concurențiale echitabile pentru între statele membre UE, slabele performanţe înregistrate
     jucătorii de pe piaţa telecom şi crearea unui mediu propice pentru celelalte dimensiuni (Capitalul uman, Utilizarea inter -
     dezvoltării unei concurenţe sănătoase, care lucrează în favoarea ne tului, Integrarea tehnologiei digitale şi Serviciile publice
     utilizatorilor. Avem, în acest moment în România cele mai digitale – locul 28 în 4 dimensiuni din 5 ale indicelui compo zit)
     mari viteze de internet la unele dintre cele mai mici prețuri au condus la ocuparea ultimului loc în UE, și chiar la creșterea
     din Europa, rețe le extinse care înglobează cele mai noi decalajului faţă de media UE. Totuşi, dezvoltarea industriei
                                          februarie-martie 2018, COMuNIC@ȚII Mobilee
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14