Page 5 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 146
P. 5

Ion VACIU                                           editorial

     Revista industriei,
     la o aniversare
     de 20 de ani
     Avem o abordare pozitivă dar critică, propunem strategii şi tactici
     care la alţii funcţionează, trag societăţile înainte, aduc bunăstarea la
     care doar gândim. De aceea, zilnic pe lângă producţia de articole,
     analize, reviste, filme, infografice, monitorizări, rapoarte, conferinţe,
     discuţii, negocieri, multe plăţi şi ceva încasări, ne urmărim cu tena - Societatea Fake news, când aparenţa
                                         trece drept esenţă şi scrisul de la stânga
     citate obiectivele: cum mergem înainte, cum provocăm schimbarea,
                                         la dreapta (la noi) nu mai este regula.
     cum declanşăm transformarea digitală. E o schimbare sistemică de
                                         Apariția ingineriilor sociale de tip social
     paradigmă: Industry 4.0, Sharing Economy, Mobile Society - tot     networking a distrus bazele și principiile
     atâtea denumiri pentru ceea ce trăim astăzi, chiar dacă numai 47%   media tradiționale, într-un sens profund 3
     din populaţia planetei este conectată on-line. Așadar, mai avem imens negativ, alterând iremediabil vocea opini-
                                         ei publice, atomizând-o, dar nu în sensul
     de crescut, există oportunităţi gigantice…
                                         democratic promis, ci dimpotrivă, distor-
     Cumsăporneştio           Curajulnuetotul,darnicifrica!    sionând fluxul clasic al informațiilor,
     revistădecomunicarepentruIT&C   Debutul nu a fost o investiţie, ci mai pulverizând deontologia. Dacă președin-
     Anul acesta împlinim două decenii de degrabă o datorie, la propriu, financiară, tele celei mai puternice țări din lume
     când, simţind transformarea dramatică dar şi una morală, de implicare în intes- urăște presa și se zborșește tragi-comic la
     prin care trece industria analogică, socie- tinele unei industrii strategice, IT&C, în aceasta, vă imaginați în ce punct critic
     tatea post-socialistă, am lansat pe piaţa care România avea un trecut glorios în s-a ajuns. Sunt țări aparent normale unde
     românească un proiect de conținut anii 60, situându-se printre primele 7 jurnaliștii sunt uciși, maltratați, închiși,
     100% autohton - o platformă de comu- ţări din lume care a produs computere. interziși… Analizând rapoartele asocia-
     nicare pentru industria de Comunicaţii Fiecare interviu, documentare, ştire, țiilor internaționale de presă, ultimii 5
     şi IT, împreună cu câţiva prieteni jurna- comunicat de presă a adus câte ceva nou, ani au fost progresiv din ce în ce mai răi,
     lişti, cu studenţii mei de la Comunicare din toate am reuşit să compunem împotriva media – singura voce reală a
     şi relaţii publice, cu susţinerea unor imensul puzzle mişcător IT&C şi impli- opiniei publice, subliniez asta cu riscul
     oameni cu viziune, unii dintre ei nu mai caţiile sale în industriile conexe. Nu am repetiției. Alternativele de comunicare
     sunt printre noi, din păcate. M-am con- răspuns nici unor tentaţii de coterie, digitală, așa-zisa social media, sunt un
     sultat la început, cu Valentin Nicolau, indiferent că au venit de la magnaţii in- experiment eșuat, vezi Facebook…
     directorul de atunci al Editurii Nemira, dustriei, de la corporaţii, de la publicita-
     apoi cu foştii miliardari din presă Dinu te, dinspre ministere, alte autorităţi stata- Decesuntemultimiieuropeni?
     Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu, cu ban- le, servicii speciale etc. Am rămas la toate Revenind la românismele noastre,
     cherul Mişu Negriţoiu, fostul preşedinte reci, imparțiali, detașați, dar foarte atenți, răspunsul la subtitlul de mai sus e relativ
     al ING Bank, cu Eugen Preotu - un implicați în tendințe, proactivi!  simplu… Pentru că avem un imens
     veteran al industriei de Comunicaţii, cu                potenţial! Noi nu mai avem ce pierde,
     mulţi alţii mai puţin aşa de celebri, însă Anul nostru aniversar, de 20 de ani de la singura noastră carte a rămas câştigul.
     profesioniști pur-sânge. Din fiecare dis- lansarea Revistei COMUNIC@ŢII Suntem 100% optimişti, mai jos de atât nu
     cuţie am avut să învăţ ceva, iar banche- Mobile, coincide (nesperat) şi cu Cente- se poate, am reuşit să ajungem la limitele
     rul m-a sfătuit să nu risc veniturile narul Marii Uniri. Trebuie să fim la înăl- neputinţei colective. De acum înainte totul
     familiei, din presă nu te poţi îmbogăţi, ţime, să avem o deschidere şi înţelegere a este doar pozitiv, doar avem (paradoxal)
     dimpotrivă. Nu l-am ascultat, deşi îi dau fenomenului naţional, de aceea am ini- confirmată cea mai rapidă creştere econo-
     dreptate în fiecare zi. Cu toate acestea, ţiat un dosar special pentru liderii opera- mică din UE pe 2017, conform Uniunii
     nu regret, însă, nici măcar un minut, torilor telecom dar şi pentru personalită- Europene, chiar dacă asta nu se vede încă
     din cei 20 de ani, se spune că doar ţile industriei digitale. Conţinutul valo- în buzunarele cetăţenilor, dimpotrivă.
     primele două decenii sunt mai grele. ros, care contează, nu apare aleatoriu, el Natura duală a poporului român, parado-
     Vom vedea în anul 21… nu simţim  trebuie construit, selectat, contextualizat. xală, trebuie să se mai domolească, altfel
     nicio ameliorare acum…       Provocarea e imensă, mai ales azi în schizoidia ne mănâncă!
                                          februarie-martie 2018, ComUnIC@ȚII mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10