Page 5 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 5

Ion VACIU                                           editorial

     Raport e-Commerce România 2017:
     Cumpărături online de peste     7,5 milioane de euro, zilnic     V Vaallooaarreeaa ccuummppăărrăăttuurriilloorr oonnlliinnee ddiinn luni, cu o frecvență mai mică (odatăpe
     R Roommâânniiaa aa aattiinnss nniivveelluull ddee 22,,88 mmiilliiaarrddee săptămână). Astfel, magazinele on line sunt
     d dee eeuurroo îînn 22001177,, ccuu ppeessttee 4400%% mmaaii mmuulltt vizitate destul de des chiar și de către cei ce
     d deeccââtt îînn 22001166,, eessttiimmeeaazzăă pprriinncciippaalliiii jjuuccăă -- nu au făcut încă pasul spre cum pă rare.
     t toorrii ddiinn ccoommeerrțțuull eelleeccttrroonniicc aauuttoohhttoonn..
     P Pllăățțiillee oonnlliinnee ss--aauu rriiddiiccaatt,, îînn mmeeddiiee,, llaa Peste 7.000 de magazine
     7 7,,6677 mmiilliiooaannee ddee eeuurroo,, zziillnniicc,, ppeennttrruu ccuumm -- online în România
     p păărrăăttuurriillee pprriinn iinntteerrnneett,, ppoottrriivviitt rraappoorrttuu -- Numărul magazinelor online a crescut sem -
     l luuii aannuuaall GGPPeeCC,, cceeaa mmaaii mmaarree ccoommuunnii -- ni ficativ de la aprox. 5.000, în 2016, la pes -
     t taattee ddee mmaaggaazziinnee oonnlliinnee llaa nniivveell nnaațțiioonnaall.. te 7.000 de magazine online, în 2017. 70% din traficul magazinelor online
                       Tendința de creștere se va accentua în 2018, este generat de telefoanele mobile
     Cele 2,8 miliarde de euro reprezintă strict estimându-se dublarea numărului de co - Categoria “Mobile” a continuat să fie prin -
     valoarea cumpărăturilor e-tail, adică a pro - mer cianți online la aprox. 14.000-15.000, cipala tendință în 2017, aceasta păstrându-
     du selor fizice (tangibile) comandate online, po trivit eMAG. Există deja aprox. 25.000 se evolutiv și în 2018. Principalele magazine
     aici nefiind incluse serviciile, plățile de fac - de website-uri pe domenii .RO cu funcție online românești au înregistrat creșteri sem - 3
     turi la utilități, biletele de avion, vacanțele, de “adaugă în coș”, așadar le putem consi - nificative de trafic generat de terminale mo -
     rezervările hoteliere, biletele la spectacole de ra magazine online, cu toate că având un bile: aprox. 70% din vizitele pe website-uri
     sau la diferite evenimente, conținutul digital trafic mic ele sunt încă nesemnificative în se fac de pe mobil în detrimentul desktop-
     etc. Dacă și acestea ar fi incluse, valoarea peisajul e-commerce autohton. Astfel, nu - ului, cifra fiind cu 20% mai mare decât în
     totală a achizițiilor online ar crește conside - mai 7.000 de magazine sunt relevante, ca 2016. Generația Y, Millennials, este cea ce
     ra bil. Creșterea de aprox. 40%, de la un an tra fic și comenzi, pentru a putea fi luate real ridică procentele, majoritatea ti ne rilor fă -
     la altul, înregistrată de e-commerce-ul au - în calcul.        când cunoștință cu internetul direct pe
     toh ton este una din cele mai mari la nivelul             terminalul mobil și rareori pe desktop. În
     UE. Cu toate acestea, valoarea pieței de e- Principalele categorii de  cazul magazinelor online cu aplicații de
     commerce din totalul pieței de retail româ - produse vândute în 2017 mobil dedicate, rata de conversie generată
     nesc se situează la circa 5,6%, în creștere Topul principalelor categorii de produse de dispozitivele mobile a depășit deja desk -
     față de 4%, în 2016. Chiar dacă procentul vândute online în 2017: produsele din top-ul. În schimb, în cazul magazinelor
     este încă mic comparativ cu țările dezvol ta - gama Electro-IT&C (ex.: PC și compo nen - online “mobile friendly”, unde vizitele se fac
     te, acesta arată potențialul uriaș de creștere te PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, din browser, rata de conversie de pe mobil
     al pieței noastre de comerț electronic. electronice și electrocasnice etc.), produsele este încă la jumătate față de desktop. Tot
                       de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, mai multe magazine online românești au
     11 mil. internauți, plus o rată de încălțăminte, accesorii, cosmetice, parfu - înțeles tendința mobilă și și-au optimizat
     penetrare a internetului mobil de 85% muri, ceasuri etc.), produsele pentru casă și website-urile pentru dispozitivele mobile,
     Rata de penetrare a internetului a crescut decorațiuni, cărțile, produsele destinate co - dar slaba optimizare a temei de mobil care
     ușor comparativ cu 2016, conform  pii lor (de la jucării până la articole pentru generează timpi mari de încărcare rămâne
     ANCOM, la 4,6 milioane de conexiuni copii de tip: cărucioare, vestimentație, con - încă principala provocare a majorității
     internet fix în bandă largă (+6%, față de su mabile etc.). Verticala de Fashion crește magazinelor online autohtone.
     2016) și 16,6 milioane de conexiuni in ter - acelerat și va devansa produsele din gama
     net mobil în bandă largă (+13%, față de Electro-IT&C în aprox. 5 ani, devenind Procentul de plăți prin card crește,
     2016). Acum, rata de penetrare a interne tu - principala categorie de produse comercia li - dar rambursul e regula
     lui fix la 100 de gospodării este de aprox. zate online din punct de vedere volum Metoda de plată preferată a românilor
     55%, iar rata de penetrare a internetului generat. De asemenea, categoria de produse rămâne rambursul într-o proporție covâr -
     mobil la 100 de locuitori este de 85%. În Home & Deco are un potențial uriaș de și toare, de aprox. 85%, conform PayU și
     plus, 44% din netizens urbani au făcut creștere. Pe segmentul Electro-IT&C, mobilPay. Procentul plăților online prin
     cum părături online cel puțin lunar potrivit valoa rea coșului mediu a crescut de la 669 card a crescut de la aprox. 8%, în 2016,
     iSense Solutions, iar 62% dintre aceștia au lei, în 2016, la peste 800 de lei, în 2017, la la 12-14%, în 2017. Volumul total al
     vârste între 18 și 34 de ani (gene ra ția Mille - anumite vârfuri din an (ex.: Black Friday) plăților online prin card a depășit pragul
     nnials sau Y). Cumpărătorii online vizitează când valoarea s-a apropiat sau chiar a de pă - de 1,1 miliarde de euro în 2017, în
     9 magazine pe an cu o frecvență de 3-4 ori șit pragul de 1.000 de lei. În cazul librăriilor creștere com pa rativ cu 2016, când s-au
     pe săptămână, în timp ce non-cum pă rătorii online, valoarea medie a coșului variază în - înregistrat 745 milioane de euro,
     vizitează 5 magazine online în decursul a 12 tre 80 și 100 de lei, în creștere faţă de 2016.  conform RomCard.
                                        noiembrie-decembrie 2017, ComUnIC@ȚII mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10