Page 5 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 5

Ion VACIU                                           editorial

     UE tot mai inovatoare,     România tot... codașă     C Ceell mmaaii rreecceenntt ttaabblloouull ddee bboorrdd eeuurrooppeeaann pprriivviinndd iinnoovvaarreeaa 22001188,, rreeaalliizzaatt ddee
     C Coommiissiiaa EEuurrooppeeaannăă ((CCEE)) aarraattăă,, ccuumm nnuu ssee ppooaattee mmaaii bbiinnee,, ccăă ppeerrffoorrmmaannțțaa
     U UEE îînn mmaatteerriiee ddee iinnoovvaarree ccoonnttiinnuuăă ssăă ssee îîmmbbuunnăăttăățțeeaassccăă,, ddaarr ccăă ssuunntt nneeccee --
     s saarree eeffoorrttuurrii ssuupplliimmeennttaarree ppeennttrruu aa aassiigguurraa ccoommppeettiittiivviittaatteeaa EEuurrooppeeii ppee
     p pllaann gglloobbaall.. AAnnuuaall,, CCEE ppuubblliiccăă oo eevvaalluuaarree ccoommppaarraattiivvăă aa ppeerrffoorrmmaannțțeeii îînn
     m maatteerriiee ddee iinnoovvaarree aa ssttaatteelloorr mmeemmbbrree șșii oo ccoommppaarrăă ccuu ccoonnccuurreennțțaa mmoonn ddiiaa --
     l lăă.. DDaatteellee ccaalliibbrreeaazzăă eevvaalluuaarreeaa UUEE,, îînn aannssaammbblluu,, aa ddoommeenniiiilloorr îînn ccaarree eessttee
     n neecceessaarrăă ffooccaalliizzaarreeaa eeffoorrttuurriilloorr ttuuttuurroorr țțăărriilloorr mmeemmbbrree.. CCuumm ssttăă RRoommâânniiaa??
     „UE, statele membre, regiunile și sectoarele UE nu este însă suficientă. Pentru a men - impactului asupra ocupării forței de muncă
     industriale, inclusiv numeroasele IMM-uri, ține și a îmbunătăți modul de viață eu ro - și asupra vânzărilor, iar Belgia este liderul
     trebuie să lucreze împreună pentru a spori pean, este necesar un efort concertat atât al rețelei de inovare și colaborare europene.
     eficiența de alocare a economiei noastre, pen- sectorului public, cât și al celui privat. Performanțele în materie de inovare s-au
     tru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și Tabloul de bord european  îmbunătățit cel mai mult în domeniul
     pentru a contribui la garantarea faptului că pri vind inovarea 2018: Broadbandului (benzii largi), al resurselor 3
     Europa rămâne în avangarda internațională principalele constatări   umane, precum și al atractivității sistemelor
     a inovării.”, susține EEllżżbbiieettaa BBiieeńńkkoowwsskkaa, Suedia este, din nou, liderul incontestabil de cercetare, în special prin intermediul co-
     comisarul pentru piața internă, industrie, în domeniul inovării în UE, fiind urmată publicațiilor internaționale. Din păcate,
     antreprenoriat și IMM-uri.     de Danemarca, Finlanda, Țările de Jos, cheltuielile publice privind cercetarea și
     La rândul său, CCaarrllooss MMooeeddaass, comisarul Regatul Unit și Luxemburg - ce a intrat în dezvoltarea rămân, ca procent din PIB, sub
     pentru cercetare, știință și inovare, recunoaște: 2018 în grupul celor mai buni inovatori. nivelul anului 2010. Aici UE regresează.
     „Această ediție a tabloului de bord arată încă Germania coboară în grupul inovatorilor Se preconizează ca, în următorii doi ani,
     o dată că Europa este puternică în domeniul puternici. În medie, performanțele în ma te - per for manța generală a UE în domeniul
     științei, dar că are un nivel suboptim de per - rie de inovare ale UE au crescut cu 5,8% inovării să se amelioreze cu 6%.
     for manță în dome niul inovării. Agenda reîn - începând din 2010. În ultimii 8 ani, perfor - Cum arată contextul Inovării în UE
     no ită pentru cerce ta re și inovare stabilește o se - manțele în materie de inovare au crescut în Aproximativ 66% din creșterea economică
     rie de măsuri pentru ca Europa să devină un 18 state membre ale UE și au scăzut în 10. a UE din ultimele decenii a fost generată de
     lider mondial în domeniul inovării.”  Performanțele cu cea mai mare creștere inovare. Cu numai 7% din populația mon -
     Ediția 2018 a tabloului de bord privind au fost în Lituania, Malta, Țările de Jos și dială, UE reprezintă 20% din in ves tițiile
     ino varea arată o tendință pozitivă în majori - Re ga tul Unit și cea mai mare scădere în mondiale în cercetare și dezvoltare și pro -
     ta tea statelor membre ale UE, în special în Cipru și România. Țara noastră este duce o treime din toate publicațiile știin ți -
     privința Maltei, a Țărilor de Jos și a Spaniei. codașa inovării în UE, numeroasele fice de calitate. UE deține poziția de lider
     Suedia rămâne lider la nivelul UE în guvernări din ultimul deceniu nefăcând mondial în industriile: farmaceutică, chi -
     ma te rie de inovare. UE reduce decalajele practic nimic palpabil pentru a îndrepta mică, ingineria mecanică și moda. UE sus -
     față de principalii concurenți precum această situație rușinoasă. La nivel global, ține inovarea prin tehnolo gii le generice
     Canada, Ja po nia și SUA. Însă eliminarea UE își reduce ecartul față de Canada, Japo - esen țiale, ca robotica, fotonica și biotehno -
     aces tei sin co pe în domeniul ino vării și men - nia, și Statele Unite, dar își menține supe r - lo gia. Din păcate, aceeași Europă a rămas în
     ținerea avan ta jului față de China vor nece - io ritatea față de China, care scade însă cu urmă în multe domenii. Firmele din UE
     sita un efort concertat în vederea con soli - ra piditate, datorită faptului că China își îm - cheltuiesc mai puțin pe inovare decât con -
     dării potenția lu lui de inovare euro pean. bu nătățește performanțele aproape de trei cu renții lor. Capitalul de risc este, în con ti -
     La 16 mai, la Sofia a avut loc o discuție in - ori mai repede decât UE. În raport cu Co - nuare, subdezvoltat în Europa, încurajând
     for mală între liderii UE, preconi zân du-se reea de Sud, UE a rămas în urmă, însă în astfel migrația antreprenorilor UE către eco -
     for mularea unor concluzii cu oca zia reuni - următorii ani se preconizează o recupe ra re sis teme în care firmele au șanse mai mari să
     unii Consiliului European din 28-29 iunie. treptată a decalajului.  crească rapid. Investițiile publice în întreaga
     Pentru a contribui la poziția de lider mon - Cine sunt liderii UE   UE sunt undeva sub nivelul țintei de 3%
     dial a Europei în domeniul ino vă rii, CE a pe domenii specifice de inovare din PIB. Intensitatea C&D este, încă, ine -
     propus, la 7 iunie, cel mai ambi ți os pro - Danemarca este liderul pe resurse umane și gală între regiunile din UE, investițiile și
     gram de finanțare a cercetării și ino vă rii în mediu propice inovării, Luxemburg în pri - cer cetarea fiind puternic concentrate în Eu -
     UE, denumit Orizont Europa, ce benefi - vința sistemelor de cercetare atractive, Fran ța ropa Occidentală. Iar 40% din forța de
     ciază de 100 miliarde de euro pentru peri - este lider pentru finanțare și sprijin, Irlan da mun că din Europa nu dispune, încă, de
     oada 2021-2027. Finanțarea acordată de în inovarea privind IMM-urile și asupra competențele digitale necesare.
                                            aprilie-mai 2018, ComUnIC@ȚII mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10