Page 7 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 7

Strategii şi politici | ue         SMS-urile sau serviciile online,  confiden ialitatea în era digitală,  cum ar fi serviciile de mesagerie
         cum ar fi Skype și WhatsApp.   care trebuie să fie aliniate de urgen ă  instantanee, de telefonie prin
         Consumatorii vor avea acces la  la Regulamentul general privind  internet și de e-mail pe internet”,
         servicii de comunica ii la pre uri  protec ia datelor – noul standard  susţin vicepreședintele pentru pia a
         convenabile, inclusiv acces universal  de nivel mondial în materie de  unică digitală, Andrus Ansip, și
         la internet, și la servicii cum ar fi  protec ie a datelor – și pentru a  comisarul pentru economie digitală
         e-guvernarea, serviciile bancare  include în domeniul lor de aplicare  și societate digitală, Mariya Gabriel,
         online și apelurile video. Începând  și instrumentele utilizate zi de zi,  în cadrul unei declara ii comune.
         din mai 2019, cetă enii vor putea
         să efectueze apeluri către alte ări  !
         din UE cu maximum 19 cen i pe
         minut și să plătească 6 cen i pentru  Când intră în vigoare actuala legislaţie
         a trimite un SMS. Cetă enii vor fi,
         de asemenea, mai bine proteja i în   După ce Parlamentul European a adoptat Directiva de instituire a Codului
         situa ii de urgen ă prin intermediul  european al comunicațiilor electronice și Regulamentul de instituire
         numărului 112, în special prin     a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul
         transmiterea de avertismente publice  Comunicațiilor Electronice (OAREC), cele două acte legislative vor fi
         pe telefoanele mobile. Noile norme   adoptate în mod formal de Consiliul UE pe 3 decembrie. După publicarea
         sunt și o sursă de inspira ie. Să dăm  Codului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la
         dovadă de același nivel de ambi ie
         în ceea ce privește actualizarea    dispoziție doi ani pentru a-l transpune în legislația națională. După ce PE
         Directivei asupra confiden ialită ii și  a adoptat Regulamentul privind OAREC și după ce acesta va fi adoptat de
         comunica iilor electronice. Această   Consiliu, pe 3 decembrie, noile norme vor intra în vigoare în a treia zi de la
         actualizare este necesară pentru    data publicării în Jurnalul Oficial. Dispozițiile privind apelurile în interiorul UE
         a moderniza normele privind       se vor aplica din 15 mai 2019.

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12