Page 7 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 7

Gala COMUNICAȚII Mobile 2017

             Radiografia industriei telecom din România în 2017

                Eduard LOVIN, Vicepreşedinte ANCOM:
       Ieşim în consultare publică cu propunerea de scădere a

      tarifelor de terminare la mobil de la 0,96 la 0,84 eurocenţi


     “ “FFeelliicciittăărriippeennttrruuccoonnsseeccvveennţţaaccuuccaarreerreeaalliizzaaţţiiaacceeaassttăăGGaallăă!! lunarfiindde1oră(-11%).Laretransmisiaprogrameloraudiovi-
     Tradiţional,ANCOMprezintălaGalaCOMUNIC@ŢIIMobile zualeavem7,3mil.deabonați,4,6mil.abonațiînformatdigital,
     radiografiaindustrieitelecompeanulîncurs,aşaîncâtacum dintrecare2,4milioaneabonațiDTH,2,2mil.abonațicablu,
     expunemtendinţelepieţeipeanul2017.Aşacumeradeaşteptat, 110.000IPTV.Ratadepenetrareîngospodăriiafostde98%,
     Internetulîşicontinuăcreşterea,înregistrându-se4,6milioanede
     conexiunidebandălargălapunctefixeşi16,6milioanedeconexi-
     unidebandălargălapunctemobile.PentruInternetmobilsunt
     67%abonamente(11,2mil.conexiuni)şi5,5mil.deconexiunipe
     bazădecartelepreplătite.LaInternetulfixdebandălargăs-aînre-
     gistratuntrafictotalde2,5mil.deTB,cuunconsummediulunar
     perconexiunede92GB,ratadepenetrareîngospodăriifiindde
     55%,iar64%conexiunifiindde>100Mbp.
     LaInternetulmobildebandălargă,ratadepenetrareînrândul
     locuitorilorestede84,7%,cu7,6mil.conexiuni4G(dela3,7
     milioaneanultrecut),cuuntrafictotalde145.000TBşiuntrafic                     5
     mediulunarperconexiunede1,20GB.
     Latelefoniemobilăsunt22,2milioanedeutilizatoriactivi,dintre
     care11,4mil.abonamenteși10,4mil.cartelepreplătite.Ratade
     penetrareestede113%,traficuldevoceestede34,3miliardemin.
     (-4%),iartraficuldeSMS-uride8,0miliardedemesaje(-16%). numărulabonaţilorînformatdigitalajungândla4,6mil.(+3%).
     Latelefoniafixăs-auînregistrat4,01mil.liniideacces(-5%),în Pentruanul2018,ANCOMareînvizorfoaiadeparcurs5G,legea
     contextulîncareratadepenetrareîngospodăriiestede43%,iar infrastructurii,noiinstrumentepentruutilizatorişiratedetermina-
     traficuldevoceafostde15miliardeminute(-15%),traficulmediu reînscădere.”
        Robert RUCĂREANU - Consilier de Stat al Prim-Ministrului:

     2018 se anunţă un an cu totul excepţional, cu lansarea unor

     proiecte IT&C foarte aşteptate


     “Măbucursăfiuaici,esteunevenimentpecareîngeneralnul-
     amratatpentrucăîlapreciezfoartemult.LucrezînGuvernul
     Românieideolunădezile,folosindu-mădeexperienţameadin
     sectorulprivat,nuamfăcutpoliticăniciodată,iarprezențamea
     aicicredcăvinesăîntăreascăodatăînplusinteresulpecareîlare
     primulministrupentrudezvoltareaacestuisector.
     Amsimțitdinplinefectulultimiloranișidificultățilecucarene-
     amconfruntatcutoțiiînzonadeIT&Cşispercaperioadaurmă-
     toaresăfiemultmaibunădinacestpunctdevedere.
     Referitorlaplanuri,suntfoartemulteproiectecarearfitrebuitsă
     seîntâmpleînultimiianişicarenus-auîntâmplatsauaufost
     întârziate.Existăopreocuparemajorăpentrudeblocareaacestoraşi
     unadinsarcinilemeleestesăfaclucrurilesăseîntâmplemairapid Ion Vaciu(stânga), organizatorul și moderatorul Galei COMUNICAȚII Mobile alături
     saumăcarsăinformezconducereaGuvernuluireferitorlaposibili- de Robert Rucăreanu, consilierul de stat al Premierului Mihai Tudose pe zona IT&C.
     tățiledealedebloca.Potsăspuncă2018seanunțăunancutotul societățiprinaportulfantastasticpecareîlpotaveatehnologiilede
     excepțional,unanîncaredacătoatelucrurilemergbinevomve- IT&C.Înprivinţa5Gmaisuntcâțivapașidefăcutpânăsăajun-
     dea,însfârșit,lansându-seanumiteproiectecaresuntextremde gemsăvorbimdestandardizarealicitațieipentruspectruldefrec-
     necesarepentrusocietatearomâneascășifoarteașteptatedecătre vență,darspercaacestenoitehnologiisădeaavântulnecesarunor
     toțijucătoriidinzonadeIT&C.Aicisuntemcutoţiiîmpreunăşi conceptecaSmartCitysaualteserviciiatâtdenecesareîninterac-
     nusepoateactivitateînzonaprivatăfărăcadrulcreatdezonagu- țiuneadintrecetățenișiGuvernulşidecenuîninteracţiuneadin
     vernamentală,iarînfinalscopulestedearidicanivelulîntregii zonaprivată.”
                                        noiembrie-decembrie 2017, COMUNIC@ȚII Mobile
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12