Page 6 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 6

raport România | ANCOM
      Internetulfix                     Telefoniafixă
      Numărul total al conexiunilor la internet fix din România a ajuns la Gradul de utilizare a telefoniei fixe a continuat să scadă semnificativ
      4,8 milioane la finalul anului 2017, cu o creștere anuală de 7%. pe parcursul anului 2017, atât la nivelul numărului de linii de acces
      Prin intermediul acestora, în 2017 s-a realizat un trafic total de 5,1 (-5%, până la 3,9 milioane), dar mai ales la nivelul traficului de
      mil. TB, în timp ce consumul mediu lunar per conexiune a fost de voce (-16%, ajungând la 2,7 miliarde minute).
      92 GB, rezultă din statisticile ANCOM. Numărul de conexiuni Astfel, media lunară a traficului realizat de la o linie fixă a ajuns
      prin fibră optică aproape s-a dublat (+94%), ajungând la 1,1 mili- la 57 de minute, mai puțin cu 8 minute față de valoarea medie
      oane. De altfel, majoritatea conexiunilor de internet fix (67%) per- din anul 2016. În funcție de numărul de linii de acces, la 31
      mit viteze de cel puțin 100Mbps, 11% între 30-100Mbps, 13% decembrie 2017, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 43%,
      între 10-30 Mbps, doar 9% fiind conexiuni cu viteze de până în principalul competitor de 33%, următorul competitor de 14%,
      10Mbps. Rata de penetrare a internetului fix la 100 gospodării a ceilalți furnizori însumând 10%. În privinţa traficului de voce,
      fost de 58%, în creştere anuală cu 4%. În funcție de numărul total liderul pieţei a avut o cotă de piaţă de 48%, principalul compe-
      de conexiuni la internet fix la sfârșitul anului 2017, liderul pieţei titor 28%, următorul competitor 7%, ceilalți furnizori însumând
      avea o cotă de piaţă de 49%, principalul competitor 21%, urmă- 16%.
      torul competitor 13%, ceilalți furnizori însumând 17%. Sumarizând, „deși internetul mobil asigură nevoia de a avea acces
                                 la informațiile online oricând și oriunde, internetul fix este cel
      Internetulfixînurbanvs.rural             care furnizează viteze suficient de mari pentru cantitățile uriașe de
      O creștere însemnată, cu peste 13% comparativ cu sfârșitul anului date descărcate sau încărcate în rețele. De aceea, numărul conexi-
    4
      anterior, a cunoscut-o numărul de conexiuni la internet fix din unilor de internet fix care permit viteze de cel puţin 100Mbps a
      mediul rural, care a ajuns la 1,4 milioane, în timp ce în mediul continuat să crească şi în anul 2017, ajungând la 3,2 milioane,
      urban creșterea a fost mai lentă, de 5%, până la 3,4 milioane. ceea ce reprezintă 67% din totalul conexiunilor de internet fix din
      Rata de penetrare era de 71% în urban și de 41% în rural. România”.
                                 99,6%dintregospodăriiledin

                                 RomâniasuntabonatelaserviciiTV


                                 În anul 2017 s-a înregistrat o creştere cu aproape 3% a numărului
                                 de abonaţi la servicii de retransmisie TV furnizate contra-cost,
                                 până la 7,45 de milioane. În mediul urban, rata de penetrare era
                                 de 103,9 la 100 gospodării, în timp ce în rural era de 94,0 la 100
                                 gospodării. În funcţie de numărul de abonaţi la sfârşitul anului
                                 2017, liderul pieţei de servicii TV avea o cotă de piaţă de 48%,
                                 principalul competitor 20%, următorul competitor 18%, ceilalți
                                 furnizori însumând 14%.
                                 Din numărul total de 7,45 de milioane de abonaţi, cei mai mulți - 5
                                 milioane - sunt abonați prin reţele de cablu (+5% faţă de 2016), 2,3
                                 milioane sunt abonaţi prin reţele satelit – DTH (-4%), iar 120.000 sunt
                                 abonaţi prin IPTV. În mediul urban, serviciileTV cu abonament sunt
                                 recepționate cu precădere prin rețele de cablu (82% dintre abonați),
                                 urmate de recepția prin satelit - DTH (15%). În schimb, în mediul rural
                                 sunt utilizate mai mult rețele satelit de tip DTH (54%), iar cele de
                                 cablu sunt utilizate de 45% dintre abonaţi.
                                 Cele 4,7 milioane abonamente în format digital reprezentau 63% din
                                 numărul total de abonaţi la servicii de retransmisieTV. Deşi numărul
                                 lor este în scădere, abonamentele prin reţele satelit – DTH aveau o
                                 pondere de 49% în numărul total de abonamente în format digital,
                                 cele prin cablu digital 48%, iar abonamentele prin IPTV reprezentau
                                 3%. Sorin Grindeanu, Președintele ANCOM, sumarizează astfel
                                 evoluţia pieţeiTV din România„lafinalullui2017,existau99,6abona-
                                 mentelaserviciiTVlafiecare100gospodării.Celemaiutilizaterămân
                                 rețeleledecablu,careaveau5milioanedeabonațişiîşicontinuăcreşte-
                                 rea,darnuputemsănuremarcămcreștereaaccelerată,cu24%,aabo-
                                 namentelorprintehnologiaIPTV.”.
      aprilie-mai 2018, COMuNIC@ȚII Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11