Page 6 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 6

Gala COMUNICAȚII Mobile 2017


       Gala COMUNIC@ȚII Mobile 2017       Bilanțul elitei comunicațiilor românești       A Am m  a aj ju un ns s  l la a  a a  X XI IV V- -a a  e ed di iț ți ie e  a a  G Ga al le ei i  C CO OM MU UN NI IC CA AȚ ȚI II I  M Mo ob bi il le e, ,  e ev ve en ni i  m me en n  t tu ul l  c ce e  r re eu un ne eș șt te e  a an nu ua al l  e el li it ta a  i in nd du us st tr ri ie ei i  d de e  C Co om mu un ni ic ca aț ți ii i  ș și i  I IT T
        d di in n  R Ro om mâ ân ni ia a  ș și i  d di in n  r re eg gi iu un ne e. .  D Du up pă ă  u un n  a an n  a al lt t  g gr re eu u  î în nc ce er rc ca at t, ,  d de e  s st ta ag gn na ar re e, ,  d du up pă ă  u un ni ii i, ,  d de e  r re eg gr re es s, ,  d du up pă ă  a al lț ți ii i, ,  d de e  e ev vo ol lu uț ți ie e, ,  d du up pă ă
      a au ut to or ri it tă ăț ți i, ,  a am m  p pr ro ov vo oc ca at t  l li id de er ri ii i  c ce el lo or r  m ma ai i  r re el le ev va an nt te e  i in ns st ti it tu uț ți ii i  p pu ub bl li ic ce e  ș și i  c co om mp pa an ni ii i  I IT T& &C C  l la a  o o  a an na al li iz ză ă  o ob bi ie ec c  t ti iv vă ă, ,  f fa ac ct tu ua al lă ă. .  A Am m  a aj ju un ns s
       î îm mp pr re eu un nă ă, ,  p pe e  5 5  d de ec ce em mb br ri ie e, ,  l la a  c co on nc cl lu uz zi ia a  c că ă  2 20 01 18 8  t tr re eb bu ui ie e  s să ă  f fi ie e  c cu u  a ad de ev vă ăr ra at t  u un n  a an n  a al l  d de ez zv vo ol lt tă ăr ri ii i  f fă ăr ră ă  p pr re ec ce ed de en nt t  p pe en nt tr ru u  i in nd du us st tr ri ii il le e
        h hi ig gh h  t te ec ch h, ,  d du up pă ă  a at tâ ât te ea a  o op po or rt tu un ni it tă ăț ți i  a am mâ ân na at te e. .   P Pe e  T Te el le ec co om mT TV V. .r ro o  ş şi i  p pe e  s si it te e- -u ul l  c co om mu un ni ic c. .r ro o/ /  g ga al la a2 20 01 17 7  p pu ut te eţ ţi i  v vi iz zi io on na a  d de ec cl la ar ra aţ ţi ii il le e
                 i in nt te eg gr ra al le e  a al le e  s sp pe ea ak ke er ri il lo or r, ,  c cu u  o o  s si in nt te ez ză ă  s su uc cc ci in nt tă ă  î în n  C Co ov ve er r  S St to or ry y- -u ul l  a ac ce es st te ei i  e ed di iţ ţi ii i. .

                                             Ediția digitală a revistei COMUNICAȚII
                                             Mobile (www.comunic.ro/emagazine)
                                              conține declarațiile integrale ale
                                              invitaților la Gala Premiilor 2017.
                                             Vă urăm vizionare plăcută și utilă!
    4


                        DanGEORGESCU-ConsilieralministruluiMCSI:
                        Sperăm ca la mijlocul anului 2018

                        proiectul RoNET să fie spre finalizare


                        RoNETîncepuse,darîntrebareaeradacă faceunproiectnoudacănuaicapacitatea
                        nudiscutămşidespreunproiectnoupen- administrativăsădovedeşticăîlpoţifinaliza
                        trucăamintratîntr-onouăperioadădefi- pecelvechi,iarComisiaEuropeanăcondi-
                        nanţareşiurmăreamsăvedemcumputem ţioneazăaprobareaaltorproiectepânăcând
                        mişcalucrurilenunumaipentrufinalizarea nudovedimcăamreuşitsăîldefinitivăm
                        RoNET,darşipentrudemarareaunorpro- pecelvechi.Aşadar,suntveştibunereferi-
                        iectenoi.Progresulesteevidentacumîn torlaRoNETşisperămcalamijloculanu-
                        cazulRoNETşiministrulMCSILucian lui2018săfiesprefinalizare,însensulplă-
                        Şovaşi-afixatdinprimazioprioritatepen- ţilorfăcutecătrebeneficiarulTelekom.
                        trudeblocareaRoNET,însensulcăs-a Referitorlaproiectenoi,CEafostdeacord
                        tranşatproblemarecepţieicare,dupăunele şiaaprobatsămergempeoschemădeaju-
                        opiniiarfitrebuitdatăcătreTelekom,iar tordestat.Eumilitezşipentruvariantede
      “ “FFeelliicciittăărriirreevviisstteeiiCCOOMMUUNNIICC@@ŢŢIIII dupăaltelecătreminister,deciziafinală rezervă,însensulîncaresăpregătimcâteva
      M MoobbiilleeppeennttrruucceeaaddeeaaXXIIVVeeddiiţţiieeaaGGaalleeii,, fiindcătreminister.Practic,cuvântulde proiectepentrucele65mil.europentruca,
      c caarreeeesstteeuunneevveenniimmeennttddeerreeffeerriinnţţăăîînn ordineafostcatoţiingineriidinMCSIsă încazulîncarepiaţanuvaficapacitată
      i inndduussttrriiaaIITT&&CCddiinnRRoommâânniiaa!! plecelarecepţialucrărilor.Rezultatelese pentruschemadeajutordestat,sănereo-
      GândulcuareamvenitîmMinisterulde văd,s-aufăcutşicontinuăsăsefacărecep- rientămrapidcătrealtevariante,casănu
      resortafostdeterminatdelipsaderăspuns ţiiletehnicepeteren,sefacşidocumentele ajungemînanul2020cubaniinecheltuiţi
      pecareamprimit-odin2013pânăîn2017 financiareşiauînceputşiplăţilecătreTele- sausăfimnevoiţisăfacemfazareşisăafec-
      referitorlaunnouproiect.Implementarea kom.Efoarteimportant,pentrucănupoţi tămurmătoareaperioadădefinanţare.”
      noiembrie-decembrie 2017, COMUNIC@ȚII Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11