Page 3 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 3

sumarulediţiei


                         mobile Innovation


                             2018


                       pag. 20
                           20                            Perspectiva strategic
                            Perspectiva strategică ă

         F Fondator - Editor GEnEral
            IonVACIU
          ion.vaciu@comunic.ro
            R Re ed dA AC Cţ ţI Ie e
     r rEdactor-ŞEF
     R Ro ox xA An nA A o on ne eA A roxana.onea@comunic.ro
     r rEdactor-ŞEF adjunct
     C Co on ns st tA An nt tI In n V VA AC CI IU U constantin.vaciu@comunic.ro
     EMaGazinE Editor
     F Fl lo oR Re en nt tI In nA A C CH HI In nA A florentina.china@comunic.ro

     a art&dEsiGn Editor           Valentin        SeBaStian         Ştefan      1
     e em mI Il lI IA An n s sA AV VU U emilian.savu@comunic.ro
                        POPOViciu         Bănică          Baciu
     S SaleS Director:
     d do oR RI In ne el l Ş Şt te eF FA An nI IU U marcom@comunic.ro
     (Uae, Germania, italia)          RcS&RDS        cHecK POint         SaS
                             p pa ag gi in na a  1 12 2   p pa ag gi in na a  3 30 0 p pa ag gi in na a  2 28 8
          C Co on ns sI Il lI IU U Ş Şt tI II In nţ ţI IF FI IC C
     s stratEGii      m mARIAn V Ve el lI IC CU U
                                                 pag. 20)
     inovaţiE -r&d     d doInA B BA An nC CI IU U d doossAARR CCoonnFFeeRRIInnţţAA mmooBBIIllee IInnnnooVVAAttIIoonn (( ((pag. 20)
     s sM Ma ar rt tG Gr rE EE En nt tE Ec ch h CRIstInA d de eA AC C Î Înn ffiieeccaarree pprriimmăăvvaarrăă,, ddee 1144 aannii îînnccooaaccee,, ddeeddiiccăămm aatteennţţiiaa nnooaassttrrăă cceelluuii
     i in nd du us st tr ri ia al l i in nt tE Er rn nE Et t A Al le ex x. .  R Ro ot tA AR RU U
                         m maaii mmaarree CCoonnggrreess GGlloobbaall aall CCoommuunniiccaaţţiiiilloorr,, MMWWCC.. TToott ccoonnţţiinnuuttuull
       B BI IR Ro oU UR RI I C Co oR Re es sp po on nd de en nţ ţI I e ex xt te eR Rn nI I
                          p prreemmiiuumm ppee ccaarree ll--aamm aaccuummuullaatt îînn SSppaanniiaa îîll ddeezzbbaatteemm,, aappooii,, llaa
     E El lv vE Eţ ţi ia a t tItUs B BĂ ĂJ Je en ne es sC CU U
     G GE Er rM Ma an ni ia a t tHomAs W We en nd de el l B Buuccuurreeşşttii,, îînn ccaadduull uunneeii ccoonnffeerriinnţţee aannuuaallee aajjuunnssăă aaccuumm llaa aa 88--aa eeddiiţţiiee..
     l lu ux xE EM Mb bu ur rG G F FloRIn B BA Al lA AB BA An n
     u uK K: :  l lo on nd dr ra a I IoAn d de em me et te eR R
     u us sa a: :  s sa an n j jo os sE E d dennIs l. W WI Il lC Co ox x
     u us sa a: :  n nE Ew wY Yo or rK K V VIAnoRA V VI In nC CA A 04. piața telecom în 2017: 15,6 şi Big data în viziunea sAs
                         miliarde lei, 1,8% din pIB-ul   Romania
           a ad dr rE Es sa a p po oŞ Şt ta al lă ă României      30. Check point vrea să fie liderul
       o o. .P P. .  2 22 2, ,  c c. .P P. .  1 12 24 4, ,  S Se ec ct to or r 1 1, ,  B BU Uc cU Ur re eş şt ti i, ,
       telefon +40.317.109.678; Mobilink 0723.319.678 04. 2017, al doilea an consecutiv în securităţii cibernetice din Ro mâ -
          e-mail: redactia@comunic.ro  care consumul de internet mobil  nia în următoarele 6 -12 luni
                         aproape s-a dublat       34. deşi a ratat startul, până la urmă
        R Re ev vi is st ta a  „ „C CO OM MU UN NI IC C@ @Ţ ŢI II I  M Mo ob bi il le e“ “
                        06. Vodafone România va prelua UpC  România semnează memo ran du -
       este cel mai respectat periodic ştiinţific românesc bimestrial, în registrat la o.s.i.M
      (apare de 6 ori pe an). re pro du ce rea integrală sau parţială a textelor, fotografiilor sau filmelor România, după acordul mul european pentru dez voltarea
      de pe website-ul revistei se poate face n nu um ma ai i  c cu u  a ac co or rd du ul l  s sc cr ri is s al conducerii redacţiei.  reglementatorilor  inteligenţei artificiale
      revista este un proiect de cultură a comu nicării şi afaceri în comu ni ca ţii, conceput de către
      mobile media Company (bucureşti, românia) f fi ii in nd d  citită de peste 65.000 de cititori/ 12. digi mobil se aliază cu ericsson 39. Revolut, unicornul fintech care vrea
       ediţie print şi peste 200.000 cititori/ ediţie online din firmele active în it&c,  pentru a lansa 5G în România să zguduie sectorul financiar
      în companiile multinaţionale şi iMM din românia şi în peste 25 de comunităţi româneşti
       din afara graniţelor ţării, conform celui mai nou raport al mobile pR Agency. 16. din nou, România este codaşa bancar
                         digitalizării Ue        44. t-mobile cumpără sprint cu 26
                        20. dosar Conferinţa mobile      miliarde Usd
            i is ss sn n  1 14 45 54 4- -6 69 94 49 9
       publicaţie distribuită prin reţeaua C C. .N N. .  P Po oş şt ta a  R Ro om mâ ân nă ă  din întreaga ţară. Innovation - postmWC 2018 50. În România, în anul 2017, piața
      *** Materialele notate cu (adv.) sunt advertoriale şi reprezintă - integral - punctul de vedere 26. Bosch: Vrem să fim cel mai mare It&C a crescut cu 14-15%.
       al clientului care a comandat respectivul material promoţional, publicitar.
       r re ev vi is st ta a  “ “c co om mU Un ni ic c@ @Ţ Ţi ii i  m mo ob bi il le e” ” utilizează serviciile de informaţii ale:  furnizor de mobilitate  54. Ce ameninţări cibernetice a suferit
       itu, European commission, GsMa, newswire, bi intelligence, informa şi Fierce. 28. piaţa de analiză din România, Iot România în 2017?
                                            aprilie-mai 2018, ComuniC@Ții mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8