Page 3 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 3

sumarul ediţiei                       FInteCH
                       FInteCH - - este
                       tehnologia un aliat
                       sau un duşman al

                       sistemului bancar?


                       pag. 48
                           48                            Perspectiva strategic
                            Perspectiva strategică ă

         F Fondator - Editor GEnEral
            IonVACIU
          ion.vaciu@comunic.ro
            R ReeddAACCţţIIee
     r rEdactor-ŞEF
     R RooxxAAnnAA oonneeAA roxana.onea@comunic.ro
     r rEdactor-ŞEF adjunct
     C CoonnssttAAnnttIInn VVAACCIIUU constantin.vaciu@comunic.ro
                                                           1
     EMaGazinE Editor
     F FllooRReennttIInnAA CCHHIInnAA florentina.china@comunic.ro

     a art&dEsiGn               Marcel         rOBerT          TeOdOr
     e emmIIllIIAAnn ssAAVVUU emilian.savu@comunic.ro
                          OPrIŞ       rUcĂreaNU        BlIdĂrUŞ
     S SaleS Director:
     d dooRRIInneell ŞŞtteeFFAAnnIIUU marcom@comunic.ro ex-STS                aNIS
     (Germania, italia, Uae )                     GUverN
                             p paaggiinnaa 1144    p paaggiinnaa 55   p paaggiinnaa 3355
          C CoonnssIIllIIUU ŞŞttIIIInnţţIIFFIICC
     s stratEGii      m mARIAn VVeellIICCUU  G GAAllAA CCoommUUnnIICC@@ţţIIII mmooBBIIllee 22001177 (( ((pag. 4)
                                                 pag. 4)
     inovaţiE -r&d     d doInA BBAAnnCCIIUU
     s sMMaarrttGGrrEEEEnnttEEcchh CRIstInA ddeeAACC R Reevviissttaa CCOOMMUUNNIICC@@ŢŢIIII MMoobbiillee aa oorrggaanniizzaatt ppee 55 ddeecceemmbbrriiee 22001177,,
     i inndduussttrriiaall iinnttEErrnnEEtt A Alleexx.. RRoottAARRUU c ceeaa ddee aa XXIIVV--aa eeddiiţţiiee aa GGaalleeii aannuuaallee,, ssuubb ddeevviizzaa ““55GG MMeeeettss IInndduussttrriiaall IInntteerrnneett””..
       B BIIRRooUURRII CCooRReessppoonnddeennţţII eexxtteeRRnnII E Evveenniimmeennttuull ddee eelliittăă aa rreeuunniitt llaa mmaassaa ddeezzbbaatteerriilloorr cceeii mmaaii rreelleevvaannţţii jjuuccăăttoorrii
     E EllvvEEţţiiaa   t tItUs BBĂĂJJeenneessCCUU a aii iinndduussttrriieeii tteelleeccoomm aauuttoohhttoonnee,, ppeennttrruu aa ssuummaarriizzaa aaccttiivviittaatteeaa ddiinn 22001177 șșii aa
     G GEErrMMaanniiaa  t tHomAs WWeennddeell
     l luuxxEEMMbbuurrGG F FloRIn BBAAllAABBAAnn p prreevviizziioonnaa pprrooiieeccţţiiiillee ppeennttrruu 22001188.. FFeelliicciittăărrii ccââşşttiiggăăttoorriilloorr pprreemmiiiilloorr!!
     u uKK:: lloonnddrraa I IoAn ddeemmeetteeRR
     u ussaa:: ssaann jjoossEE d dennIs l. WWIIllCCooxx
     u ussaa:: nnEEwwYYoorrKK V VIAnoRA VVIInnCCAA 20. orange love pentru întreaga familie  fiscală, în 2018 costurile salariale ar putea
                        21. Vodafone este primul operator telecom creşte cu 15%, faţă de ianuarie 2017
           a addrrEEssaa ppooŞŞttaallăă
                         România care a testat o soluție nB-Iot, 36. Industria It din România și-a dublat
       o o..PP.. 2222,, cc..PP.. 112244,, SSeeccttoorr 11,, BBUUccUUrreeşşttii,,
       telefon +40.317.109.678; Mobilink 0723.319.678 pentru omV petrom    veniturile în 6 ani, la 5 miliarde de euro
          e-mail: redactia@comunic.ro 22. telekom aduce la piatra neamț al treilea 38. la capitolul livrări, phabletele depă şesc
                         proiect pilot smart City     smartphone-urile, până în 2019
        r reevviissttaa „„CCOOMMUUNNIICC@ @ŢŢIIII MMoobbiillee““
                        23. digi mobil + Huawei = viteză record de 40. piața pC-urilor pierde anual 2%, până
       este cel mai cunoscut periodic ştiinţific românesc bimestrial, în registrat la o.s.i.M
      (apare de 6 ori pe an). re pro du ce rea integrală sau parţială a textelor, fotografiilor sau filmelor 1,5 Gbps în rețeaua mobilă  în 2021, în favoarea mobilității
      de pe website-ul revistei se poate face nnuummaaii ccuu aaccoorrdduull ssccrriiss al conducerii redacţiei.  24. AnCom: 2017 vs. 2016,  43. piața unică digitală conectată, între
      revista este un proiect de cultură a comu nicării şi afaceri în comu ni ca ţii, conceput de către
      mobile media Company (bucureşti, românia) ffiiiinndd citită de peste 65.000 de cititori/ dublu trafic de internet mobil  primele 7 priorităţi ale unei Ue mai
       ediţie print şi peste 200.000 cititori/ ediţie online din firmele active în it&c,  25. 5G e o prioritate pentru Berec, în 2018 unite în 2018 - 2019
      în companiile multinaţionale şi iMM din românia şi în peste 25 de comunităţi româneşti
                        26. 5G vs. Wi-Fi - anihilare, cooperare sau 47. Infografic “Revoluţia Blockchain”
       din afara graniţelor ţării, conform celui mai nou raport al mobile pR Agency.
                         nepăsare?            53. Infografic - etapele aplicării GdpR
                        30. tehnologii care vor schimba lumea  58. Abonaţii netflix din România
            i issssnn 11445544--66994499
       publicaţie distribuită prin reţeaua CC..NN.. PPooşşttaa RRoommâânnăă din întreaga ţară. în promițătorul an 2018 urmăresc 55% din conţinut
      *** Materialele notate cu (adv.) sunt advertoriale şi reprezintă - integral - punctul de vedere 33. predicții Iot: investiții în nB-Iot,  de pe smart tV-uri
       al clientului care a comandat respectivul material promoţional, publicitar.
                         lte-m și noi capabilități    64. neutralitatea Internetului, super
       r reevviissttaa ““ccoommUUnniicc@@ŢŢiiii mmoobbiillee””utilizează serviciile de informaţii ale:
       itu, European commission, GsMa, newswire, bi intelligence, informa şi Fierce. 35. din cauza modificărilor de politică reglementată în Ue, abrogată în sUA
                                        noiembrie-decembrie 2017, ComuniC@Ții mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8