Page 4 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 4

evenimente | acum și atunci

        Grupul Thales a cumpărat zilnică, iar 22% cu frecvență săptămâ- 654.000 de clienți şi un portofoliu puns la modificările apărute în
      producătorul de chipuri  nală. După statutul ocupațional al cu servicii de video, voce și internet sectorul producției de energie. Lisa
      Gemalto, cu 4,8 miliarde de euro, persoanelor de 16-74 ani, ponderea cea broadband. Davis, membru în comitetul director
      devansând oferta companiei franceze mai mare a utilizatorilor de internet Producătorul român de soft- al Siemens, explică faptul că:
      Atos, de 4,3 miliarde de euro. Grupul zilnic sau aproape zilnic este înregistra- ware Bitdefender a vândut „industria producției de electricitate
      franco-olandez Gemalto înregistrase tă la salariați (61,7%), urmată la ma- un pachet minoritar de 30% din traversează perturbări de o amploare
      scăderi ale prețului acțiunilor, afectat re distanță de elevi/ studenți (15,1%). acţiuni, deținut de fondul de investi- și o viteză fără precedent. Energiile
      de avertismentele referitoare la profita- Ponderea cea mai mare în utilizarea ții Axxess Capital, către fondul de regenerabile pun alte forme de pro-
      bilitate, care au umbrit și tentativa internetului zilnic (sau aproape zilnic) investiții Vitruvian Partners, ce a ducție de electricitate sub o presiune
      companiei de a reorienta operațiunile o au bărbații cu vârste între 16 - 34 devenit al doilea cel mai mare acțio- crescută“. Profitul Siemens a scăzut
      de la cardurile SIM pentru telefoane, ani (49,8%), aceeași situație înregis- nar al companiei. În urma acestei la 2,2 miliarde de euro în trimestrul
      către servicii de securitate, cum ar fi trându-se și la femei, unde ponderea tranzacţii, cea mai mare din IT-ul al treilea, de la 2,4 miliarde de euro
      criptarea datelor și pașapoartele bio- cea mai mare se află la aceeași categorie românesc, Bitdefender este evaluată în perioadă similară a anului trecut.
      metrice. Oferta totală a Thales totali- de vârstă (48,6%). în prezent la peste 600 milioane de Profitul realizat de operațiunile de
      zează 5,6 miliarde de euro, din care În ultimele 3 luni internetul a fost ac- dolari. Vitruvian Partners, cu sediul electricitate și gaze naturale a scăzut
      datorii de 800 de milioane de euro, cesat zilnic de peste 9 din 10 elevi și central în Londra, are active de peste cu 40% în ultimul exercițiu fiscal.
      suma de 4,8 miliarde de euro fiind studenți (92,6%) și de aproape 1 din 2 5 mld. euro. Axxess Capital, fond Decizia celor de la Siemens vine la
      echivalentă cu 51 de euro pentru o pensionari (47,3%). administrat de românul Horia scurt timp după ce conglomeratul
      acțiune Gemalto.        Liberty Global, proprietarul Manda, a făcut prima achiziţie în industrial american General Electric
        Institutul Național de Statistică UPC, vinde divizia UPC Bitdefender acum 10 ani - 7% din a dezvăluit propriul plan de restruc-
      (INS) anunţă că numărul uti- Austria pentru 1,9 miliarde de euro acţiuni pentru 7 milioane dolari, turare, după un an 2017 dezastruos.
      lizatorilor de internet a crescut cu către filiala locală a Deutsche Tele- participaţie care a crescut de-a lungul Ambele companii de tehnologie se
      3,8% în 2017, comparativ cu cel an- kom, T-Mobile Austria, care va anilor, până la mai mult de 30%. confruntă cu o încetinire a cererii
    2
      terior, ajungând la 11 milioane de putea utiliza marca UPC până la 3 Compania germană Siemens pentru echipamente destinate produc-
      persoane. Majoritatea sunt utilizatori ani. Liberty Global va furniza în a anunțat, pe 16 noiembrie, că ției de electricitate pe baza utilizării
      curenți, 86,8% dintre persoanele de continuare, până la 4 ani, anumite va închide 6.900 de locuri de muncă de combustibili fosili într-un mo-
      16-74 ani accesând internetul în ulti- servicii, în special funcțiile legate de la nivel mondial, dintre care jumă- ment în care energiile regenerabile
      mele 3 luni anterioare sondajului, din- rețele și tehnologia informației. tate în Germania, unde intenționea- devin mai rentabile din punct de
      tre care 73,3% folosesc acest instrument UPC Austria este cel mai mare ză să îşi închidă uzinele de la Goer- vedere economic, se arată într-o
      cu frecvență zilnică sau aproape operator de cablu din Austria, cu litz și Leipzig. Măsura vine ca răs- analiză a agenţiei Reuters.


                     S-aîntâmplat       8,4% faţă de anul 2010, reiese dintr-un studiu realizat de GFK
                      acum5ani        România de-a lungul a doi ani, 2010-2012.
                                  iNES Group a lansat serviciul de conţinut video multi-
                                  screen, iNES Mobile TV, oferit gratuit clienţilor iNES IPTV, ca o
                      Revista COMUNIC@ŢII  alternativă la formele tradiţionale de vizionare TV.
                      Mobile i-a decernat  Până în 2017, jumătate din conexiunile mobile vor fi 3G/4G,
                      Prof. Dr. Docent, Acad. anticipau analiştii de la Wireless Intelligence.
                      Solomon Marcus,    Google a iniţiat instalarea unei reţele wireless„experimen-
                      Premiul de Excelenţă, tale“ broadband la sediul său din Mountain View, California.
                      în cadrul Galei    Acesta ar putea fi primul pas al Google către dezvoltarea unui
                      COMUNIC@ŢII Mobile,  serviciu telecom peste Internet, susţine Wall Street Journal.
                      organizată pe 5 decem-  Microsoft lansează noul Office cu abonament şi cloud la
                      brie 2012, ce a marcat 15 purtător. Punctele tari ale noii suite sunt conectivitatea perma-
                      ani de comunicaţii   nentă la serviciul de stocare în cloud SkyDrive, ceea ce permite
                      mobile în România.   utilizatorilor accesul la conţinutul propriu de pe orice terminal
       Orange România a lansat, pe 12 decembrie 2012, serviciul de conectat la internet, dar şi posibilitatea de sincronizare automa-
        internet mobil 4G, disponibil, în prima fază, în Bucureşti (în zona tă a acestui conţinut, actualizările fiind stocate online.
        centrală şi de nord) şi în staţiunile de vacanţă de pe Valea Praho-  La CES 2013 (Las Vegas) s-au lansat 20.000 de produse.
        vei, în zona Bran-Moieciu şi în Poiana Braşov.   Philips vinde divizia audio-video către Funai.
       România este ultima din UE la terminale mobile pentru  Nokia Siemens Networks îşi vinde divizia BSS (Business
        angajaţi (terminale mobile cu acces la internet, respectiv tablete, Support Systems) către compania RedKnee, specializată în
        smartphone-uri şi laptopuri), cu o cotă de 22%, sub jumătatea software de facturare şi taxare.
        mediei comunitare, de 48%, înregistrată la nivelul UE, conform  RIM devine BlackBerry şi lansează gama de smartphone-uri
        Eurostat.                      BlackBerry 10.
       Aproape jumãtate (48,7%) dintre persoanele cu vârsta de  Aplicaţii mobile de 10 miliarde USD în 2012 - Apple e lider la
        peste 15 ani au utilizat Internetul în anul 2012, în creştere cu venituri, Google la popularitate.


      noiembrie-decembrie 2017, COMUNIC@ȚII Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9